Regulamin członka klubu, sekcji, składek członkowskich i egzaminacyjnych w sekcjach karate shinkyokushin

§ 1

Warunki przynależności do Klubu:

·         Zgoda kierownika ośrodka, bądź prowadzącego zajęcia

·   Przed przystąpienie do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską oraz posiadać zgodę rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich), zgodę lekarza i podpisane oświadczenie uczestnika zajęć wraz z rodzicami Lu opiekunem prawnym (dotyczy osób niepełnoletnich).

W przypadku utajenia przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice).

§ 2

Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia wtajemniczenia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy potrzebna jest zgoda sensei (kierownika ośrodka).

Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.

Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych Gi (kimonach) lub strojach sportowych.

§ 3

W czasie zajęć uczestnicy zobowiązani są do:

- ścisłego wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia i bez zgody prowadzącego nie opuszczania miejsca zajęć

- przestrzeganie zasad BHP i regulaminu Sali gimnastycznej

- poinformowanie instruktora prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczenia.

& 4

W przypadku osób niepełnoletnich wszelkie zgody, regulaminy, oświadczenia, zaświadczenia, zezwolenia i inne dokumenty niezbędne w działalności BKKK podpisują rodzice, przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny.

§ 5

Zabrania się stosować i rozpowszechniać karate poza dojo (salą gimnastyczną), organizować pokazy. Uczestniczyć w zajęciach i zawodach innych styli sportów walki (dotyczy zawodników licencjonowanych).

§ 6

Składki członkowskie

·         Członek klubu, uczestnik sekcji jest zobowiązany do płacenia miesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd klubu. Składka członkowska zawiera opłatę wpisową, ubezpieczenie i wydanie legitymacji.

·         Składkę członkowską należy opłacać na każdym pierwszym treningu danego miesiąca, w przypadku innego terminu płacenia należy to uzgodnić z kierownictwem klubu.

·         Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje członkom klubu posiadającym status członka honorowego, instruktorom prowadzącym zajęcia treningowe i osobom posiadającym minimum 1 kyu, działających na rzecz klubu w ramach wolontariatu.

·         Zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski lub I-III miejsca Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek.

§ 7

Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do posiadania licencji zawodnika. Zawodnicy uczestniczący w zawodach międzynarodowych, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata zobowiązani są do posiadania paszportu EKO. Kadrę zawodniczą powołuje sensei (kierownik ośrodka).

§ 8

Członkowie klubu mogą brać udział w zawodach sportowych, seminariach doszkoleniowych, kursach instruktorskich, trenerskich i sędziowskich po otrzymaniu pisemnej zgody sensei (kierownika ośrodka).

§ 9

Egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu odbywają się wyłącznie za zgodą sensei (kierownika ośrodka) w oparciu o regulamin Polskiej Organizacji Shinkyokushinkai. Egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan odbywają się wyłącznie za zgodą sensei (kierownika ośrodka) po akceptacji Branch Chief w oparciu o regulamin Światowej Organizacji Shinkyokushinkai

§ 10

Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate oraz jest członkiem Światowej Organizacji Shinkyokushinkai NPO.

& 11

Członek klubu, uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku, zdjęć oraz wykorzystywanie podobizny do celów działalności statutowej klubu, reklamowej, oraz promocji i celów szkoleniowych w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku i obrazu. Jednocześnie rezygnuje z wszelkich z tym związanych wynagrodzeń.

 & 12

Członkowie klubu, uczestnicy zajęć wszyscy podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO.

§ 13

Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i zagubione rzeczy w czasie zajęć sportowych i innych imprezach organizowanych przez klub.

§ 14

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

Regulamin nagród i wyróżnień Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate

  1. Członkowie zrzeszeni w klubie mają prawo do korzystania z nagród i wyróżnień.
  2. Zawodnicy startujący w zawodach mają prawo za zgodą klubu do ubiegania się o stypendia sportowe, o ile spełniają warunki przyznania przez poszczególne urzędy.
  3. Zarząd klubu ma prawo nagradzania działaczy, zawodników, trenerów za ich działalność na rzecz klubu, postawę na treningach, a także osiągnięcia sportowe.
  4. Uczestnicy zajęć, którzy nie opuścili żadnego treningu w ciągu roku szkoleniowego od września do czerwca (10 miesięcy) oraz uczestniczyli w seminariach organizowanych przez klub otrzymują GI podczas uroczystego zakończenia roku szkoleniowego.
  5. Zawodnicy trenujący w filiach jeden raz w tygodniu będą weryfikowani raz na dwa sezony szkoleniowe (20 miesięcy) z uwzględnieniem obowiązkowego udziału w seminariach klubowych.
  6. Wszyscy, którzy działają w sposób wyjątkowy na rzecz klubu po wnikliwej ocenie mogą zostać wyróżnieni medalem "Za Zasługi dla BKKK"
  7. W przypadku wybitnych zasług Zarząd ma prawo do podjęcia stosownej uchwały i wprowadzić osobę zasłużoną w poczet Członków Honorowych Klubu.
  8. Najwyższym wyróżnieniem BKKK jest "ZŁOTY PAS ZA ZASŁUGI DLA BKKK"
  9. Zarząd zachowuje prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Prezes Zarządu Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate

Andrzej Litwin